Muller verléisst de Racing
Grettnich iwerhëllt
Centre de Formation de Football
Neien iwerdachten Trainingsterrain
Neuer Vorstand bei der FLF
Léo Hilger, neu im Vorstand
Jans meilleur défenseur de D1 belge
L'exploit du jeune pro luxembourgeois
Platini zieht Kandidatur zurück!
Keine Chance mehr zu gewinnen.

 

Notre site:
www.profootball.lu
Notre email:

Notre compte:
ING
lu06 0141 9374
4040 0000 

Dernier changement:
1er février 2016
email:

Notice légale: Profootball © 


--- Pro Football feiert 2016 sein 10-jähriges Bestehen. ---

 

 

 

 

 

 

 


COSL

 

 

EVENTS & NEWS

 

 

 LINK: Lien-COSL

 

 

   
2016 03 31

"COSL ist das zentrale Organ des Sports".

 

Stellungnahme des COSL zum Tageblatt-Interview vom vergangenen Mittwoch mit Pierre Bley

 

Zu Beginn bedankt sich das COSL für die langjährige und unerlässliche Unterstützung durch die „Oeuvre“, geht dann aber
auf verschiedene Aussagen ein, um ihre Position klarzustellen. Den Satz „Falsch ist aber die Annahme: Das COSL ist der
Sport, der Sport ist das COSL.“ betreffend betont das COSL, dass es „laut Gesetz „das zentrale Organ, also der offizielle
Gesprächspartner und Repräsentant des gesamten privat organisierten Sports in Luxemburg“ sei.

Das COSL „spreche im Namen von etwa 60 Verbänden, 1.500 Vereinen und 125.000 Lizenzierten“. Bley hatte im Interview
erwähnt, dass der Sport auch noch Gelder über die Loterie Nationale erhält.

Das COSL antwortet folgendermaßen auf diesen Punkt: „600.000 bis 700.000 Euro gehen als 'Royalties' an den Verband,
von dem die Loterie Nationale vor Jahren das Netz der Lotto-Toto-Annahmestellen abgekauft hat.“ Gemeint ist mit dem
Verband der nationale Fußball-Verband FLF.

Die gesamte Stellungnahme des COSL im Wortlaut:

De COSL seet der Œuvre Grande Duchesse Charlotte merci fir hir langjaehreg an indispensabel a wichteg Ennerstetzung ,
haellt awer drop als Aentwert zum Interview am Tageblatt vum 30 Maerz folgendes klorzestellen :

Zum : "De COSL as net de sport, de sport as net de COSL" De COSL as laut Gesetz den "organe central", also den offizielle
Gespreichspartner, a representeiert de gesamte privat organiseierte Sport zu Letzebuerg.

Schwetzt also kraft gesetzes am Numm vun de ronn 60 Federatiounen, mat hire bal 1500 Clibb an 125000 Lizenzeierten De
COSL couvreiert all Sportsaktiviteiten zu Letzebuerg vum Freizeit- a Schoulsport bis zum Kompetitiounssport an zum
Heichleeschtungssport.

Zum "De Sport kritt vill mei wei de COSL seet" D’Œuvre resp d’Loterie Nationale bezillt effektiv mei ,…. zb 6-700.000 euros
d’Joer als "royalties" un dei Federatioun déer d’National Loterie hire Reseau vun Lotto Toto Annahmestellen viru Joren ofkaft huet.

A wann d’Loterie Reclame mecht bei Coupefinallen dei op der Televisioun iweredroe gin, as dat d’Contrepartie fir Reclame
fir dei kommerzielle Aktiviteiten vun der Loterie.

Zum : "De COSL as deen eenzegen deen eppes beikritt huet" De COSL hat schon 2000 ronn e Betrag vun enger Millioun
Euros vun der Œuvre kritt (een Deel vun de Lotto/Toto Einnahmen! duerno as dee Modus geaennert gin an de Betrag
festgefuer gin) eleng mam Index wieren dat der mindestens 1,3 Milliounen haut!

Wat wuel gemengt as, as dass virun 4 joer effektiv 25000 euro beikomm sin wei ALL dem COSL seng Haptsponsoren fir
hire Partenariat mam COSL 25000 mei Sponsoring bezuelt hun.

De COSL huet an sengem Konzeptpabeier vun 2014 geschriwen - a sei President huet op der laeschter Generalversammlung
rem drop higewisen - dass am europaeesche Vergleich zu Letzebuerg vill manner Suen vun de Loterien an de Sport fleissen
wei an deenen anere Länner : 5-6% zu Letzebuerg geint 10, 20 an 30% an den aneren europaesche Länner.

Ouni substantiell Erheigung vun der Ennerstetzung fir d’Verbaenn a fir d’Clibb kann de Sport zu Letzebuerg seng emmer mei
grouss a vielfaelteg Aufgaben - mat leider emmer manner Benevolen - net mei anstaenneg ausfeieren!